Bestyrelsesmøde 31. marts 2014

Deltagere: Rolf, Michael, Christian, Theis og Catherine

Sted: Klubhuset i Nødebo

 

Broen i: Rolf melder at der er styr på det. Han henter pumpe. Morgenmad og frokost er der styr på.

 

Konstituering af bestyrelse: Michael bliver næstformand. Og Theis er valgt på forrige generalforsamling som formand. Catherine er valgt på seneste generalforsamling som kasserer.

 

Digital postkasse: Theis må desværre sige at det er der ikke styr på endnu. Og noget er gået galt i postgangen med oprettelse. Theis ringer til en service desk.

 

Budget: Michaels liste gået igennem og snak om at de 9400 til rep af wayfarer er ok, men bestyrelsen vil gerne vente med presseningen til 2600. Og bede Michael om at overblik over renovering inkl. sejl. Og så lave en plan for wayfarern for de næste par år.

Michael har meldt sig til at sælge motoren og vi prøver at høre om nogen kunne tænke sig at stå for salget af E-jollerne.

 

Diverse formalia: Der er meldt medlemstal til DS ved årsskifte, der er meldt at vi indhenter børneattester til kommunen, der er søgt om støtte fra kommunen (aktivitetstilskud).

 

Kontingent & medlemsliste: Catherine sender opkrævning til kontingent ud snarest. Og beder mindeligt om at dem der ikke har betalt sidste år vil hjælpe med at betale deres restance også. Catherine laver en opdatering af medlemslisten.

 

Aktiviteter:

Standerhejsning lørdag den 5. april klokken 15 (samme dag som broen kommer i).

Arbejdsweekend den 24.-25. maj

 

Derudover har Flemming Thomsen og Christian Lillelund været på et rigtig inspirerende og lærerigt trænerkursus ved Dansk Sejlunion.

Bestyrelsesmøde 26. august 2013

Deltagere: Rolf, Michael, Christian og Theis

Sted: Klubhuset i Nødebo

Regnskab: Henrik var ikke til stede.

Afrig joller

Bådsmænd rigger af og så arrangerer formanden en torsdag i efteråret hvor vi laver joller og skur.

Afrig og afslut

30. september 18.30 stryger vi standeren (alle medlemmer er informeret via email). Christian står for grillmaden J Formanden er nok tvunget ud i en kort tale.

Efterårsarrangement

Der var 16 til grillaften ved dronningens bøge J Hyggeligt

Broen op

6. oktober tager vi broen op. Rolf er primus motor og orienterer yderligere.

Generalforsamling

Klart at der var forvirring om pladserne i bestyrelsen. Alle er i princippet valgt eller genvalgt ved seneste generalforsamling. Jeg foreslår at vi følger vedtægterne og holder mest mulig kontinuitet. Så Henrik (som kasserer) og Christian og Michael i princippet er på valg.

Vedtægterne siger at kasserer og 2 medlemmer er på valg i ulige år.

Kontingentet blev vi enige om at øge begrundet i øgede udgifter til køb af klubjoller.

Opgave

Kommentar

Ansvar

Tid

Medlemsliste

Lav en liste med kontaktinformation der er tilgængelig for alle medlemmer

Henrik

april

Bådliste

En liste over hvilke både klubben råder over som man kan låne laves. Inklusiv hvem der er bådsmænd

Michael

April

Sponsorater

Søg sponsorater til juniorerne

Theis

april

Ryd op i skur

Formand indkalder til én eller to aftener hvor der ryddes og gøres i stedet for at sejle.

Theis

september

 

Næste møde er generalforsamlingen i november.

Bestyrelsesmøde 27. maj 2013 kl. 19:30

Deltagere: Rolf, Christian og Theis

Sted: Klubhuset i Nødebo

 

Aktiviteter

Mandag, torsdag kører fint. Juniorerne har problemer med at udstyret er gammelt. Der er lappet for mange gange på det og det kan ikke svare sig at blive ved. Vi skal gå efter sponsorater ifølge juniortrænerne. Ønsket er 1 ekstra FEVAer, måske 2 laserskrog, og 2 nye optimister (det har vi overhovedet ikke penge til).

 

Hjemmesiden

Hostmaster er adresse er rettet til klubbens email og adresse i stedet for Pers.

Der skal være billeder på forsiden og ikke for  meget tekst der skal opdateres.

Billeder bør lagres lokalt og ikke via picassa eller noget.

 

BÅDSMÆND og FRIGIVELSE

Der er bådsmænd til wayfarer og de to lynæs. Juniortrænerne tager sig af opti og FEVA.

virker OK, gmail til hver båd?

 

Sjælland rundt på indersiden

Flemming og Thomas igen af sted J

 

Arbejdsweekend

Theis skriver ud (er gjort den 30. maj)

Ordnung i skurene to mandage efter sejlads-ish med grill. Inklusiv en fransk hotdog til juniorerne.

 

Opgave

Kommentar

Ansvar

Tid

Medlemsliste

Lav en liste med kontaktinformation der er tilgængelig for alle medlemmer

Henrik

april

Bådliste

En liste over hvilke både klubben råder over som man kan låne laves. Inklusiv hvem der er bådsmænd

Michael

April

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Theis sender ud en uge inden næste møde

Theis

august

Sponsorater

Søg sponsorater til juniorerne

Theis

april

HIS adresse til DS

Klubben har Ibs adresse..? kontakt Anni fra DS – done.

Theis

Juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde er i august.

 

 

Bestyrelsesmøde 14. januar 2013 kl. 19:30

 

Deltagere: Rolf, Michael, Christian, Theis. Henrik syg.

 

Sted: Klubhuset i Nødebo

 

Budget og økonomi:

Budgettet blev gennemgået og for at realiseret vedligehold af bådene som der er sat penge af til besluttedes at forsøge at skaffe bådsmænd til bådene.

 

Mere på vandet:

Vi vil udnytte ”bright spots” som juniorerne er. Og undersøger om seniortræning om mandagen er muligt? Fordelen er at de forældre der alligevel dukker op kan sejle. Og der bliver et øget socialt samvær for alle medlemmer i klubben.

 

En medlemsliste laves og en liste over hvilke både der er tilgængelige laves. Der gør det lettere at kontakte og høre om andre vil med på vandet. Og bådlisten gør det lettere at komme i gang. Og hvis man er i tvivl om noget er der en bådsmand at ringe til.

 

Holdsport opdateres så den gælder 2013 mandag og torsdag. Hvis mandagstræning for seniorer er muligt.

Bestyrelsesmøder i sæsonen lægges så vidt muligt når der er andre medlemmer i klubben (ex mandage). Og gerne hvor bestyrelsen sejler i forbindelse med mødet.

 

Hjemmeside:

Birgitte er i gang med hjemmesiden. Der mangler en kode til vores server. Derudover går vi efter at få hjemmesiden tidssvarende. Vi forventer at der arbejdes med den i vinteren og foråret. Derudover er det OK at Birgitte får professionel hjælp til udvikling og setup. Den økonomiske ramme er ikke fastsat endnu.

 

Aktiviteter:

Aktiviteter holdes på et forholdsvis lavt niveau. Vægten lægges primært på at få mere aktivitet i den ugentlige sejlads under mottoet ”mere på vandet”.

 

Broen søsættes 13. april kl. 09.00 og nogle timer frem. Samme dag hejses standeren kl. 13.30.

Broen tages op igen den 6. oktober.

 

I første omgang forholder vi os reaktivt til om der er trænere til nye sejlere. Hvis der kommer henvendelser tror vi på, at vi kan lave et beredskab.

 

Opgave

Kommentar

Ansvar

Tid

Bådsmænd

I første omgang skal der være en til

Theis

marts

Mandagstræning

Spørg fællesudvalg

Theis

Jan

Medlemsliste

Lav en liste med kontaktinformation der er tilgængelig for alle medlemmer

Henrik

april

Bådliste

En liste over hvilke både klubben råder over som man kan låne laves. Inklusiv hvem der er bådsmænd

Michael

April

Holdsport

Opdateres til mnadag og torsdag

Rolf

Mar

Kode til server

Theis ser efter koden. Og kontakter Birgitte

Theis

Jan

Kravspec til hjemmeside

I første omgang begynder Birgitte at arbejde med bestyrelsen om en kravspecifikation

Birgitte

Feb

Bro i 13. april

Indkald til bro i og lav plan

 

 

Grill vedligeholdes

Hør fællesudvalg om kajakklubben vil vedligeholde grill

Theis

jan

 

 

 

 

 

Referent: Theis

 

Bestyrelsesmøde d.20/3-11 kl. 19:30 i klubhuset

 

Deltagere: Theis – Rolf – Søren (Michael havde meldt afbud)

 

Emner behandlet:

 

Bro i vandet d 14/4 - herunder kommende afspærring af sliskerne for at hindre vandalisme

 1. Bro elementer sættes i vandet d. 14/4 start for sejlklubben kl. 9:00
 2. Rolf indkalder medlemmerne, koordinerer bro aktiviteterne, bestiller vognmand og sikrer at vi har ”nedspuler”
 3. Det ser ud som om HIS ikke har funktionsdygtig trykspuler, Søren tager en med.
 4. Afspærring af slisker for at hindre uautoriseret brug, samt materialer for reparation af landfæstedelene af sliskerne indkøbes af Rolf, beløbene koordineres med Theis

 

Båd klargøring: Koordineres af Michael

 1. De to Lynæs både skal være klar til at sætte i vandet samtidig med broerne
 2. Joller skal helst være klare til Standerhejsningen d. 21/4

Standerhejsning d. 21/4 kl. 15:00

 1. Søren inviterer
 2. Øl – Vand indkøbes Søren taler med Michael
 3. Pølser og kul for lidt gril - hygge indkøbes

Opdatering af den fælles kalender

 1. Søren kontakter Kristian for opdatering af den fælles kalender:
  • Junior træning hver mandag
  • Senior sejlads hver torsdag (som nu)
  • Bestyrelsesmøder: 22/5 - 7/8 - 9/10 alle i klubhuset startende kl. 19:30

Manglende bestyrelsesmedlem

Da det ikke var muligt af få valgt det sidste bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen, har bestyrelsen har forsøgt at finde villige medlemmer – indtil videre uden held.

 1. Mail sendt til Anne og Jack, som foreslået på generalforsamlingen, p.t. intet svar.
 2. Søren rykker for svar
 3. Det kan ske at bestyrelsen vil komme til at mangle et medlem, i forhold til Vedtægterne
 4. Endeligt referat fra Generalforsamlingen skrives med den bemærkning at der mangler et bestyrelsesmedlem

Sejlads og træning for (ikke juniorer) seniorer torsdage

Søren har talt med IB og opfordret ham til at tage denne aktivitet, eventuelt i perioden op til sommerferien.

Økonomi for 2012

Theis gennemgik tallene p.t. og udsigterne for 2012, Theis udsender info om økonomien til medlemmerne

Referat: Søren

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com