Generalforsamling i Hillerød Sejlklub den 27. November 2018

Krostien 11, Nødebo, 3480 Fredensborg

www.hillerodsejl.dk

 

Tilstede:

Ib Andersen, formand

Michael Krejberg, næstformand

Henrik Knudsen, broformand

Thomas Plum, junor afdeling 

Poul Junker, revisor

Catherine Damgaard, regnskab

Morten Stern, suppleant

 

Menige medlemmer:

Niels Henrik Meedom,

Morten Timshel

Merete Bonke

Morten Sejr-Olsen

 

Valg af dirigent:

Niels Henrik Meedom

 

Valg af referent:

Henrik Knudsen

 

Fremlæggelse af regnskab:

Catherine fremlægger regnskabet for okt. 2017-sep. 2018 for generalforsamlingen.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

 

Budgetforslag 2019:

Ingen indvendinger til budgettet for 2019. Der regnes med et lille underskud på 100,- som anses for fornuftigt. 

Der er afsat 20.000,- til evt. nye sejl, klubjolle eller ny mast til Lynæs.

Bestyrelsen arbejder videre med tallene og påtager sig ansvaret for at finde god anvendelse af midlerne. 

Regnskab og budget – se klubbens hjemmeside.

 

Formandens beretning:

Se separat menu på hjemmesiden

 

Andet:

Thomas oplyser, at vi allerede har lavet en god Black Friday handel på Tera jolle projektet, så de unge sejlere kan se en rigtig god 2019 sæson i møde. 

 

Kontingent:

Det vedtages at kontingentet fastholdes. 

 

Følgende er på valg i 2018:

Formandsposten, Bestyrelses post, Suppleant, 2 x revisor samt 1 x revisor suppleant

 

Valg af formand: 

Ib Andersen blev genvalgt, tak til Ib for at påtage sig opgaven endnu en omgang.

 

Valg øvrige bestyrelse:

Michael Krejberg ønskede at blive genvalgt som næstformand, og med duften af hans hjemmelavede gule ærter var det ikke svært at godtage hans ønske. Michael blev genvalgt som næstformand. 

 

Suppleanter:

Morten Stern er genvalgt. 

 

Valg af revisor:

Poul og Jannik blev med Poul Junkers anbefaling genvalgt.

 

Revisor Suppleant:

Som ny revisor suppleant blev Merethe Bonke valgt ind. Dejligt med nye kræfter i bestyrelsen, tak til Merethe.

 

Eventuelt: 

Forslag fra gruppen; 

Morten Sejr-Olsen foreslår et weekend-sejlerkursus. Målet er at komme hurtigt i gang med at sejle. Det vil være oplagt at kurset skal være i begyndelsen af sæsonen.

Problemet med sejlads i hverdagen (tirs, tors) er at folk ikke kan nå hjem fra arbejde og derfor vil et kursus i weekenden være at foretrække. Evt 4 søndage i begyndelsen af året. 

Stor opbakning til forslaget på generalforsamlingen og bestyrelsen vil arbejder videre med ideen.  

 

Bestyrelsen blev også foreslået at gøre mere væsen af sig i form at sejlklubbens hjemmesides eksistens og at der faktisk findes en facebook gruppe (se nedenfor).

 

Afslutning:

Mødet blev afsluttet i god ro og orden og som varslet serverede Michael en fantastisk omgang gule ærter. Jeg tror jeg på gruppens vegne kan håbe på at de gule ærter kan blive et fast indslag på de kommende generalforsamlinger.

 

Stor tak til de fremmødte, dejligt at se nye ansigter og som altid tak til de ildsjæle der holder gang i Hillerød sejlklub.

 

 

Mvh.

Henrik K. Knudsen

/f Bestyrelsen

 

 

 

Generalforsamling i Hillerød Sejlklub den 21. November 2017

 

Deltagere:

Formanden: Ib Andersen.

Øvrige bestyrelse: Michael Kreiberg, Catherine Damgaard, Rolf David Jensen

Suppleant: Hasse Traberg-Andersen

Øvrige: Thomas Plum, Poul Junker, Morten Stern, Hasse Traberg-Andersen, Niels Henrik Meedom, Anni Hansen, Michael Hansen, Henrik Knudsen

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

  1. Hasse Traberg-Andersen er valgt til dirigent

  2. Henrik Knudsen er valgt som referent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  1. Formanden fremlægger det tidligere udsendte skriv: ”Beretning HIS 2017.pdf”, bestyrelsen har ikke noget at tilføje til indholdet. Enighed om at beretningen er rigtig god og fyldesgørende.

 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

  1. Catherine Damgaard forelægger regnskabet, Der er ryddet op i diverse konti, og det har givet et bedre overblik. Gennemgang af 2017 tallene viser at budgettet er overholdt, og der faktisk er brugt mindre end forventet. Der gøres opmærksom på at kontingentindtægten er øget, hvilket skyldes en tilgang på 9 medlemmer. Der er i år tilført klubben meget materiale (både og sejl), og at det for største delen er betalt af opnåede tilskud og sponsorater. Det endelige resultat ser derfor godt ud.

  2. Budget for 2018, Kassereren fremlægger et realistisk budget, der kun viser de sikre indtægter. Mådehold er ikke at foragte(red.). Der afsættes 10.000 til nyanskaffelser, og det antages at et evt. højere forventet behov vil blive dækket af div. ansøgninger og evt. legater.

  3. Budget for 2018 er godkendt (bestyrelsen).

 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

  1. Ingen

 5. Fastsættelse af kontingent

  1. Det blev vedtaget at kontingentet ikke skal ændres i 2018 og niveauet fra 2017 bibeholdes.

 6. Valg af formand lige årstal

  1. Ikke på valg i år.

 7. Valg af kasserer ulige årstal

  1. Catherine Damgaard er genvalgt.

 8. Valg af den øvrige bestyrelse 3 medlemmer, hvoraf 1 vælges i lige årstal og 2 i ulige årstal

  1. Michael Kreiberg er genvalgt.

  2. Henrik Knudsen er nyvalgt.

  3. Flemming træder ud og Thomas Plum overtager posten som formand for ungeudvalget. Denne post er på valg i 2018.

 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

  1. Hasse Trabert-Andersen fortsætter som suppleant.

  2. Morten Stern er nyvalgt.

 10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

  1. Jannik Kølbek er genvalgt som revisor.

  2. Poul Junker er nyvalgt som revisor.

  3. Thais Bober er valgt som revisorsuppleant.

 11. Eventuelt

  1. Nye Klublogo: Morten Stern fremviser et forslag til nye logo, som har været undervejs i hele 2017. Der var bred enighed om at det var et rigtig godt forslag. Logoet blev vedtaget som Hillerød Sejlklubs nye klublogo.

Aften afsluttes med nedtagning af klubstanderen. Det foreslås at den gamle vimpel med det gamle klublogo skal placeres i klublokalet, så vi kan mindes en svunden tid.

En stor tak til Rolf der træder ud af bestyrelsen. Hans store indsats som bro-formand skal nu overtages af en anden person. Lad os se om broen også kommer i søen i 2018.

Mvh.

HKK

 

Generalforsamling: 20. november 2014

Deltagere: Theis, Catherine og Rolf. Michael Kreiberg kom lidt senere.
 
DAGSORDEN iht. klubbens vedtægter:
    1.    Valg af dirigent
    2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år
    3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
    4.    Behandling af eventuelt indkomne forslag
    5.    Fastsættelse af kontingent
    6.    Valg af formand lige årstal
    7.    Valg af kasserer ulige årstal
    8.    Valg af den øvrige bestyrelse 3 medlemmer, hvoraf 1 vælges i lige årstal og 2 i ulige årstal
    9.    Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
    10.    Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
    11.    Eventuelt


Valg af dirigent: Der var kun bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen, så vi var nødt til at vælge en dirigent fra bestyrelsen.  Rolf blev valgt som dirigent og konstaterede at indkaldelsen er sket med det lovlige varsel.

Bestyrelsens beretning.
Der kom en smule gang i seniorholdet i år. Med Michael og Rikke som de mest stabile sejlere i årevis. Vores Wayfarer ”Esse” renoverede Michael inden den tog Sjælland Rundt På Indersiden med Theis og Michael om bord.  De to SRPI-veteraner Flemming og Thomas holdt Esse med selskab i en Lynæs jolle. I samme sæson skiftede junior-trænerne fra Sune og Christian til Flemming og Thomas. Og de to herrer har fortsat og forbedret det gode arbejde som Sune og Christian havde gang i. Stort tak for det!

I efteråret havde Rikke der går på skovskolen arrangeret en særlig aften for interesserede. Det gav lidt sejlads sidst på sæsonen fra skovskolen.

Juniorsejlads begyndte foråret med en perfekt halvvind over efter is i Sørup og hjem igen. Det gode vejr kendetegnede ikke hele sæsonen der også bød på haglstorm. Godt der er et klubhus man kan varme sig i og tale sammen efter man er kommet i sikker havn. Juniorerne har benyttet trailerne fra Dansk Sejlunion flittigt. 
    
Forelæggelse af regnskab for sæsonen og budget for næste sæson
Catherine gennemgik regnskabet, godkendt af revisor, regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Budget for sæson 2014/15 blev gennemgået og godkendt. 

Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Fastsættelse af kontingent: Generalforsamlingen fastholdt kontingent da det blev ændret på den seneste generalforsamling:


Juniorer 450 DKK
Seniorer 700 DKK
Familie 900 DKK
Bådplads 400 DKK
Passiv 225 DKK
Indmeldelse 150 DKK

 

Valg af bestyrelse:
Formanden var på valg og modtog genvalg. 
Michael Kreiberg blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Valg af suppleant: Udestår. Formanden ringer rundt og hører om nogen er interesseret.
    
Valg af revisorer: Flemming blev valgt. Rikke er revisorsuppleant.

Eventuelt. Der blev talt om at sælge aktierne. Det synes generalforsamlingen var en god idé.

 

Ekstraordinær generalforsamling: 25. februar 2014

Deltagere: Theis, Rolf, Michael fra bestyrelsen og Catherine, Flemming, Ib og Lillian.

 

DA­G­SOR­DEN iht. Særlig indkaldelse:

              1.           Valg af dirigent

              2.           Valg af kasserer fordi den nuværende er trådt tilbage før tid.

 

 

Valg af dirigent: Flemming blev valgt som dirigent. Christian konstaterede at indkaldelsen er sket med det lovlige varsel.

 

Valg af kasserer:

Catherine stillede op og blev valgt med alle stemmer for:)

 

Generalforsamling: 18. december 2013

Deltagere: Theis og Christian fra bestyrelsen og 6 medlemmer.

 

DA­G­SOR­DEN iht. klubbens vedtægter:

              1.           Valg af dirigent

              2.           Bestyrelsens beretning for det forløbne år

              3.           Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til god­kendelse samt budget for det

                            kommende år

              4.           Behandling af eventuelt indkomne forslag

              5.           Fastsættelse af kontingent

              6.           Valg af formand lige årstal

              7.           Valg af kasserer ulige årstal

              8.           Valg af den øvrige bestyrelse 3 medlemmer, hvoraf 1 vælges i lige årstal og 2 i

                            ulige årstal

              9.           Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

              10.         Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

              11.         Eventuelt

 

 

Valg af dirigent: Christian blev valgt som dirigent. Christian konstaterede at indkaldelsen er sket med det lovlige varsel, men at generalforsamlingen skulle have været holdt i november ihht. Vedtægterne. Det var ingen protester over at fortsætte generalforsamlingen. Formanden beklagede udskydelsen og forklarede at det var fordi regnskaberne desværre ikke var klar. Der var forskellige alternative forslag til andre handlingsmuligheder end udskydelse. Eksempelvis at regnskabet efterfølgende blev godkendt. Det er taget til efterretning.

 

Bestyrelsens beretning.

Det er stadig juniorerne der er mest aktive. Aktivitetsniveauet er stabilt. Seniorerne sejlede i denne sæson også om mandagen og det vurderes som en succes da aktivitetsniveauet var det højeste i en del år. Der er kommet bådsmænd på wayfarer og lynæs og det kan stille og roligt ses på bådene. Og så blev der sejlet Sjælland Rundt på Indersiden igen i år. Og der var en udflugt til Kongens Bøge med grill med 18 deltagere. Vi fik netsiden op at køre i en fornyet version. Og sidst på sæsonen købte vi en optimistjolle til juniorerne.

 

Der var en kommentar fra Ib om et uheldigt tilfælde hvor en af Lynæs’erne var fyldt med vand en torsdag han skulle sejle i den. Og der var ros fra Mogens Hansen for holdsport systemet.

                                          

Forelæggelse af regnskab for sæsonen og budget for næste sæson

Theis gennemgik i kasserens fravær regnskabet, godkendt af revisor, regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Budget for 2013 blev gennemgået og godkendt. Budgettet indeholder indkøb af nyt materiel så driftsresultatet bliver -12000 DKK. Så vil der budgetteret være ca. 30.000 DKK i egenkapital næste år. Regnskab og Budget kommer på hjemmesiden.

 

Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

Fastsættelse af kontingent: Generalforsamlingen ændrede kontingent for sæsonen 2014 så juniorer, seniorer, familiemedlemskab og passiv stiger med 100 DKK. De ekstra indtægter skal bruges til nyanskaffelser.

Juniorer 450 DKK

Seniorer 700 DKK

Familie 900 DKK

Bådplads 400 DKK

Passiv 225 DKK

Indmeldelse 150 DKK

 

Bestyrelsens forslag

Drop medlemskab af Dansk Sejlunion (DS) blev ikke vedtaget. Generalforsamlingen mener at vi har og fortsat kan få meget ud af Dansk Sejlunion. Og at forsikringerne som klubben automatisk får ved medlemskab af DS forsvarer udgiften.

 

Antallet af revisorer reduceres fra 2 til 1 blev vedtaget.

Henvisning til paragraf 15 i paragraf 9 ændres fordi den er meningsløs.

At referat føres i protokol ændres til den mere fleksible vending at referatet er tilgængeligt (pt. bliver det tilgængeligt på hjemmesiden).

Næstformanden fjernes ikke ved sager om tegningsret. I stedet bad generalforsamlingen bestyrelsen konstituere sig med en næstformand.

 

 

Valg af bestyrelse:

Kasseren var på valg. Og modtog ikke genvalg. Der blev ikke valgt ny kasserer. Det medfører en ekstraordinær generalforsamling.

Michael og Rolf blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

 

Valg af suppleant: Lillian blev valgt

             

Valg af revisorer: Flemming blev valgt

 

Eventuelt. Ib spurgte til om der var en aktivitetsplan for næste år. Bestyrelsen har endnu ikke lavet nogen. Det bliver nok som sidste år aktiviteter der annonceres med et rimeligt varsel.

 

GENERALFORSAMLING 2011

Hillerød sejlklub afholdt den årlige ordinære generalforsamling, i klubhuset, i forbindelse med Standernedhaling d. 5/11 – 2011.

Fremmødte: 7 medlemmer, hvoraf 5 repræsenterede bestyrelsen

DAGSORDEN iht. klubbens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
  på grund af det ringe fremmøde besluttedes det at der ikke var behov for dirigent
 2. Bestyrelsens beretning. Beretningen vil følge organisationen.

  Bestyrelse – Område: Fællesudvalg & kontakt til myndigheder, ved formanden:
  I det forløbne år har der været afholdt:
  • Generalforsamling,
  • Ekstraordinær Generalforsamling,
  • fælles medlemsmøde,
  • 5 bestyrelsesmøder.
  • Der er udarbejdet og distribueret ny organisations– og funktionsplan, med det formål at få en klub hvor alle medlemmerne var aktive og deltog efter lyst og interesse i de forskellige gøremål i Klubben.
  Bestyrelsen må konstatere at interessen fra medlemmerne i at deltage i de etablerede udvalg ikke har været til stede. Uden yderligere opbakning vil klubbens aktiviteter så nødvendigvis blive begrænset til de aktiviteter bestyrelsen kan påtage sig.
  For fællesudvalget er "Nødebo Vikingerne og "Nødebo Stavgangsforening" blevet aktive medlemmer i huset. De to nye foreninger deltager således også i betaling af rengøring etc. Samt deltager i arbejdsdagene omkring vedligehold af huset.

  Kristian – Område: Aktivitets – Sikkerheds – & Hjemmeside.
  Fællesudvalgsaktiviteter blev gennemgået.
  Klubben vil indkøbe flere redningsveste så medlemmer kan sejle sikkerhedsmæssigt forsvarligt

  Theis – Område: Træner aktiviteter.
  Juniorafdelingen går meget flot, der er stor og meget god aktivitet, takket være de frivillige trænere.
  Det blev vedtaget på generalforsamlingen at godkende juniorafdelingens forslag til at indkøbe en 2 mands jolle nu. DS yder tilskud til dette indkøb
  Seniorafdelingen ligger nærmest stille. Det har ikke været muligt at finde trænere til torsdagsaktiviteterne, så torsdagssejladserne har været "ad hock"
  Bestyrelsen vil for 2012 forsøge at finde en eller flere erfarne sejlere der vil påtage sig træning af nye medlemmer.

  Rolf – Område: "Bro – & Bygning"
  Ved bro isætning og – optagning har medlemmerne mødt talstærkt op – det er flot
  Misbrug af vore slæbestæder ødelægger sliskerne, vi vil i 2012 sætte beskyttelse op så der kun kan sættes joller i vandet fra mindre jollevogne.
 3. Forelæggelse af regnskab samt budget for det kommende år.
  Regnskab er godkendt af revisor og udsendt til medlemmerne. I grove træk viser regnskabet indkomster på 30.000 kr. og udgifter på 45.000 kr. (Se detaljer i regnskabet). Klubben har en kapital på ca. 50.000 kr. hvoraf der i 2012 vil blive brugt ca.20.000 kr. til den vedtagne 2 mandsjolle.
 4. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen fremlagde 2 forslag til vedtægtsændringer:
  1. § 3 Fortsat medlemskab af Dansk Sejlunion – generalforsamlingen vedtog at fortsætte medlemskab af DS
  2. § 15 Tillæg til vedtægterne for præcisering af reglerne om opbevaring af private både og udstyr til disse på klubbens område –vedtaget af generalforsamlingen
  Der var endvidere forslag og ideer fra Anne & Jack:
  1. Kæde for nedkørselsrampen – Vedtaget se tidligere i dette referat
  2. Forenkling af Bro optagning for at skåne medlemmernes rygge.
   Rolf vil se på dette
  3. Faste pladser til sejl og grej
   Michael er i gang med dette
 5. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslog "Uændret": Vedtaget
 6. Valg af kasserer ulige årstal, Theis blev genvalgt
 7. Valg af den øvrige bestyrelse
  – 2 medlemmer Michael og Rolf er ikke på valg.
  – Kristian er på valg, og ønskede ikke genvalg. Det var ikke muligt af få kandidat til bestyrelsen, Anne eller Jack blev foreslået, men da de ikke var til stede kunne de ikke vælges. Bestyrelsen blev bedt om at kontakte Anne & Jack, der hvis en af dem akcepterede blev valgt "in absentia".

  Note:
  Der var enighed om at referatet ville blive udsendt når det sidste medlem var fundet. eller når bestyrelsen skønnede at nu kunne det ikke vente længere
 8. Valg af 1 suppleant – genvalg
 9. Valg af revisorer samt 1 revisorsuppleant – genvalg
 10. Eventuelt – intet.

For referat: Søren Molberg

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com