Frigivelse til klubbens både, Hvorfor og hvordan

Skema for frigivelse

 

Hillerød Sejlklub råder over et antal joller og små kølbåde, som frigivne medlemmer kan råde over hvornår det passer dem.

 

For at kunne dette, kræver klubben at medlemmerne frigives på de enkelte typer. Det betyder at der foregår en uddannelse af den enkelte sejler der leder til frigivelse på de enkelte jolletyper.

 

Hvorfor?

 

Der er 3 årsaget til at klubben kræver frigivelse:

 

Du skal have de nødvendige kundskaber til at:

  1. Din personlige sikkerhed:

Vurdere vejrforhold samt bådens tilstand og egne evner til at håndtere båden sikkert.’

  1. Andres sikkerhed:

At kunne håndtere båden sikkert i forhold til andre sejlere, svømmere, kajakroere etc. samt din besætning. Kunne udføre redningsaktioner i forbindelse med mand over bord.

  1. Materiellet:

Kunne håndtere båden på en måde der ikke beskadiger denne eller broer, slæbesteder, andre både etc.

 

Hvordan?

 

Der er ligeledes 3 veje til frigivelse:

 

  1. Juniorsejlere:

Som juniorsejler, starter man i Optimistjollen, hvor man gennem træningsaftener under instruktion af klubbens juniortrænere, opnår en basal viden om sejlads, gennem korte teoriinstruktioner og efterfølgende sejlads og øvelser på vandet. Når basale evner er lært, og kropsvægt for øvrigt følger med op, starter man med typisk Laserjolle med 4.7 rig, og evt. sideløbende i FEVA jolle. Under hele juniorforløbet kommer juniorerne jævnligt med ud i Lynæsjoller og Wayfarerjolle, sammen med erfarne trænere. Dette betyder at juniorerne løbende tilegner sig viden og erfaring om de enkelte joller, og, hvis de har sejlet i nogle år, kan blive frigivet til de enkelte jolletyper.

  1. Voksne ”ny”sejlere:

En voksen ”ny”sejler, er en person der aldrig har sejlet før, eller som måske som barn har sejlet lidt optimistjolle eller lign. eller som måske har været gast på sejlbåde i ny og næ. Her vil man komme igennem klubbens sejlerskole, hvor man gennemgår og lærer generelle regler, teknikker og praktisk sejlads samt basal navigation. Dette gøres i fællesskab ved seniorsejladser, hvor begreberne tales igennem og øves løbende, Vi har udarbejdet et hæfte med korte beskrivelser af de ting vi har listet op, med henvisninger til uddybende informationer på nettet, således at nysejleren selv kan ”læse op” på lektien. Vi laver et evalueringsskema, så der kan krydses af løbende, i stil med juniorernes uddannelsesplakat, således at træningen kan ”krydses af” af flere trænere/instruktører. Et fuldt forløb strækker sig over en til 2 sæsoner, afhængigt af fremmøde og sejldage, samt fuldførelse af mål.

  1. Nye medlemmer med sejlerfaring

Et duelighedbevis er IKKE et bevis på at man kan sejle, duelighedsbeviset kan opnås uden nogensinde at have sat sine ben om bord på et sejlskib. Et duelighedsbevis er et bevis på at man har lært at navigere ift. et søkort, at man kender til havets trafikregler og at man kan navigere en båd herefter.

 

Ved nye medlemmer med sejlerfaring, sejles en tur i den pågældende jolle/bådtype, til og afrigning gennemgås, og der foretages en vurdering af vedkommende. Instruktøren indstiller herefter til frigivelse hvis det er åbenlyst at vedkommende opfylder HIS krav til frigivelse. Frigivelse på andre joller kræver herefter kun gennemgang af til- afrigning etc. Hvis det IKKE er godtgjort at man kan håndtere et sejlskib korrekt, skal man følge klubbens sejlerskole. Sejlerskoleinstruktørerne vil så vurdere hvornår vedkommende kan frigives.

 

For alle der skal frigives gælder at der, for jollernes vedkommende, skal udføres kæntringsøvelser, for Lynæsjollerne samt Wayfarer, skal der udføres Mand over bord/Mand om bord øvelser før frigivelse.

 

Hvordan gribes det an i praksis?

 

Bestyrelsen fastsætter hvem der må virke som instruktør, og dermed kunne krydse af i evalueringsskemaet. Når alle delmål er nået, sejles en frigivelsestur med en af bestyrelsen godkendt instruktør, og derefter kan nysejleren frigives til den pågældende jolle eller bådtype.

 

Der skal være 2 instruktører som tilsammen godkender frigivelse! Det betyder at nysejleren skal have sejlet et antal gange med mindst to instruktører, således at der er en fornuftig vurdering af nysejleren.

 

Under seniorsejladserne, kan ikke-frigivne medlemmer blive skipper på en Lynæsjolle, hvis instruktøren vurderer at vedkommende er så langt i forløbet at det skønnes forsvarligt. Dette kan kun ske når der sejles fælles sejladser hvor der deltager en eller flere instruktører i de øvrige både. I de tilfælde hvor en nysejler står over for frigivelse, men frigivelsessejladsen ikke er gennemført, kan nysejleren få lov til at sejle på egen hånd, så længe det er aftalt med en instruktør på forhånd.

 

Frigivelse skal udføres på følgende joller:

 

LYNÆS

 

WAYFARER

 

SNIPE

 

FEVA

 

LASER

 

EUROPA

 

Hvis frigivet på WAYFARER eller SNIPE, kræves kun en kort instruktion og gennemgang i de mindre joller.

 

 
 
Jolleprøve 
 
Håndtering af jolle 
Kunne rigge jollen til og fra 
Lægge rig og sejl på plads 
Lægge fra bro e, stagvende og bomme 
Rejse en kæntret jolle og sejle videre 
 
Knob 
Pælestik 
Dobbelt halvstik 
Dobbelt halvstik om egen part 
Råbndsknob 
Ottetalsknob 
Evt flagknob
Evt takling
 
Søvejsregler
Kunne forklare og efterleve vigereglerne styrbord bagbord og læ luv
Kunne forklare "at være på en halse"
 
Sikkerhed 
Vide hvornår man skal bære svømmevest 
Vide hvornår man skal blive ved båden
Lægge til bro
Have styr på vindretningen til enhver tid
Kunne styre en kurs,kryds

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com